Поверителност

Декларация за поверителност

Събирана от нас информация

Събираме информация, за да предоставим по-добри услуги на всичките си потребители – от определянето на основни неща, като на какъв език говорите, до по-сложни, например кои реклами ще сметнете за най-полезни или кои хора са най-важни за вас онлайн.
Събираме информация по два начина:

 • Информация, която вие ни предоставяте. Например за някои от нашите услуги се изисква да си регистрирате профил в сайта. Когато го направите, ще ви попитаме за лична информация, например вашето име, имейл адрес, телефонен номер или пощенски адрес.
 • Информация, която получаваме при използването на услугите ни от ваша страна. Може да събираме информация за услугите, които използвате, и по какъв начин правите това – например когато посещавате уебсайт, който ползва рекламните ни услуги, или когато преглеждате и взаимодействате с осигурявани от нас реклами и съдържание. Тази информация включва:
  • Информация за устройството

Може да събираме информация за конкретното устройство (например модела на хардуера, версията на операционната система, уникални идентификационни номера на устройството и данни за мобилната мрежа, включително телефонен номер).

  • Информация от регистрационни файлове

Когато използвате нашите услуги или преглеждате предоставено от нас съдържание, може автоматично да събираме и съхраняваме определени данни в сървърни регистрационни файлове. Те може да включват:

   • подробности за това как използвате услугата ни, например заявките ви за търсене;
   • регистрационна информация за телефония, като телефонния ви номер, номер на обаждащия се, номера за пренасочване, час и дата на обажданията, продължителност на обажданията, данни за маршрутизиране на текстовите съобщения и типове на обажданията;
   • IP адрес;
   • информация за събития на ниво устройство, например сривове, дейност на системата, настройки на хардуера, тип и език на браузъра, дата и час на заявката ви и препращащ URL адрес;
   • „бисквитки“, които еднозначно може да идентифицират вашия браузър или профил в работа-в-чужбина.com.
  • Локално хранилище

Може да събираме и съхраняваме информация (в това число лични данни) локално на устройството ви посредством механизми като уеб хранилището на браузъра ви (включително HTML 5) и кеша за данни на приложението.

  • „Бисквитки“ и анонимни идентификатори

Ползваме различни технологии, за да събираме и съхраняваме информация, когато посетите работа-в-чужбина.com, и това може да включва изпращането на една или повече „бисквитки“ или анонимни идентификатори до устройството ви.

Как използваме събраната информация

Ползваме информацията, събрана от всички наши услуги, за да ги предоставяме, поддържаме, защитаваме и подобряваме, да разработваме нови, както и за защита на сайта и потребителите си. Също така използваме тази информация, за да ви предлагаме персонализирано съдържание – например да ви предоставяме по-подходящи резултати от търсенето и реклами.
“ са деактивирани. Например може да не запомним предпочитанията ви за езика.

Информация, която споделяте

Много от услугите ни ви позволяват да споделяте информация с други хора. Не забравяйте, че когато споделяте публично информация, тя може да се индексира от търсещите машини. Нашите услуги Ви предоставят различни опции за избор на споделената информация.

Информация, която споделяме

Не споделяме лична информация с фирми, организации и външни лица.

Прилагане

Декларацията ни за поверителност се отнася за всички услуги, предлагани от работа-в-чужбина.com в това число услуги, предлагани на други сайтове (например рекламните ни услуги), с изключение на услугите с отделни правила за поверителност, които не включват настоящата Декларация.

Изпълнение

Редовно проверяваме спазването от наша страна на тази Декларация за поверителност. Също така се придържаме към няколко рамки за саморегулиране. Когато получим официална писмена жалба, ще се свържем с лицето, което я е подало, за допълнителна информация.

Промени

Декларацията ни за поверителност може да се променя периодически. Няма да ограничим правата ви според нея без вашето изрично съгласие. Ще публикуваме на тази страница всички промени в Декларацията за поверителност.

 

Последна промяна: 01 март 2012