Общи условия

Общи условия на работа-в-чужбина.com

Добре дошли на сайта ни

Благодарим ви, че използвате нашите Услуги.
С използването на нашите Услуги приемате тези условия. Моля, прочетете ги внимателно.
Освен услугата „Публикуване на обява”, работа-в-чужбина.com, предлага и някои допълнителни Услуги. Допълнителните услуги са обвързани с допълнителни условия, които ще бъдат предоставени заедно със съответната услуга. Допълнителните условия стават част от споразумението Ви с нас при използването на съответната услуга.

„Играйте” честно

Спазвайте правилата на предоставените от нас Услуги.

Не злоупотребявайте с Услугите ни. Например не ги възпрепятствайте и не се опитвайте да осъществявате достъп до тях по начин, различен от предоставените от нас интерфейс. Можете да използвате нашите Услуги единствено по  разрешените от нас начини.Работа-в-чужбина.com си запазва правото да преустанови достъпа Ви до предоставените от нас услуги при установена нередност или съмнения за злоупотреба..

Използването на Услугите ни не ви дава притежание върху права на интелектуална собственост в тях или върху съдържанието, до което осъществявате достъп. Не можете да използвате съдържание от Услугите ни, освен ако не получите разрешение от собственика му или ако това не е разрешено от закона по друг начин. Тези условия не ви дават правото да ползвате маркови характеристики или логотипи, използвани в Услугите ни. Не премахвайте, не прикривайте и не променяйте правни съобщения, показвани във или заедно с Услугите ни.

Услугите ни показват и съдържание, което е на трети лица. Отговорността за него се носи изцяло от субекта, който го предоставя. Възможно е да преглеждаме съдържание, за да определим дали не е незаконно или не нарушава правилата ни, и ако имаме достатъчно основания да смятаме, че е така, може да го премахнем или да откажем да го показваме. Това не означава непременно, че преглеждаме съдържанието, затова, моля, не приемайте, че го правим. Ще се радваме да ни сигнализирате при забелязана нередност с такъв тип съдържание.

Във връзка с използването на Услугите от ваша страна може да Ви изпращаме служебни или администраторски съобщения и друга информация.

Вашият профил

За използване на някои от Услугите ни е необходимо да имате профил. При съмнения за злоупотреби работа-в-чужбина.com, си запазва правото да изтрие или дективира профила на абоната заедно с публикуваното от него съдържание.
Ако научите за неупълномощена употреба на паролата или профила си, сигнализирайте ни.

Поверителност и защита на авторските права

Правилата за поверителност на работа-в-чужбина.com обясняват как третираме личната ви информация и защитаваме поверителността ви, когато използвате Услугите ни. С използването на Услугите ни приемате, че работа-в-чужбина.com може да ползва тези данни съгласно правилата си за поверителност.

Отговаряме на известия за предполагаемо нарушаване на авторски права и прекратяваме профилите на многократните нарушители съгласно процедурата, изложена в Закона за авторските права на РБългария.
Ако смятате, че някой нарушава авторските Ви права - сигнализирайте ни.

Съдържанието ви в нашите Услуги

Някои от Услугите ни ви позволяват да изпращате съдържание. Вие си запазвате всички права на интелектуална собственост, които имате за него. Накратко, това, което ви принадлежи, си остава ваше.
Уверете се, че имате необходимите права да ни предоставите този лиценз за съдържанието, което изпращате в Услугите ни.

Промяна и прекратяване на Услугите ни

Постоянно променяме и подобряваме Услугите си. Може периодично да добавяме или премахваме функционалност или характеристики, както и да преустановим или спрем изцяло дадена Услуга.
Можете да спрете да използвате Услугите ни по всяко време. Работа-в-чужбина.com  може също да спре да ви предоставя Услугите или по всяко време да добави или създаде нови ограничения за тях.

Нашите гаранции и откази от отговорност

Предоставяме Услугите си и се надяваме, че ще ви е приятно да ги използвате. Има някои неща относно тях обаче, за които не даваме гаранции.
Освен както е изрично посочено в настоящите или в допълнителни условия,  работа-в-чужбина.com  не  дава каквито и да е конкретни обещания относно услугите. Например не поемаме никакви ангажименти относно съдържанието в услугите, конкретната им функционалност, тяхната надеждност, достъпност или способност да отговорят на нуждите ви. Предоставяме услугите във вида, в който са.
Доколкото това е разрешено от закона, изключваме всички гаранции.

Отговорност за нашите Услуги

Когато това е разрешено от закона, работа-в-чужбина.com не носи отговорност за пропуснати ползи, приходи или загубени данни, финансови загуби или косвени, специални, произтичащи, примерни или наказателни щети.
Доколкото това е разрешено от закона, общата отговорност на работа-в-чужбина.com за всеки иск съгласно тези условия, включително за всички подразбиращи се гаранции, се ограничава до сумата, която сте ни платили за използването на услугите (или ако изберем това, да ви предоставим услугите отново).

Работа-в-чужбина.com не носи отговорност за никакви загуби или щети, които не са логично предвидими.

Всичко за тези Условия

Възможно е да променим тези условия или допълнителните условия, които са в сила за дадена Услуга – например, за да отразят изменения в закона или в Услугите ни. Трябва да проверявате условията редовно. Ще публикуваме известие за промените в условията на тази страница.

Ако не приемате променените условия за дадена Услуга, трябва да спрете да я използвате.

В случай на противоречие между настоящите условия и допълнителните предимство ще имат допълнителните.

Тези условия регламентират отношенията между вас и работа-в-чужбина.com. Те не създават права на трета страна бенефициент.

Ако не спазвате тези условия и ние не предприемем действие веднага, това не означава, че се отказваме от права, които може да имаме (например да предприемем действие в бъдеще).

За информация как да се свържете с нас, моля, посетете страницата ни за контакт.

Последна промяна: 01 март 2012